Akuttmottaket

Har du lyst til å hospitere i akuttmottaket Arendal?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 

    • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

    • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

    • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

    • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

    • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene som har nytte av samhandling med oss som jobber med mottak, observasjoner og tiltak til den akutt syke pasienten.

 

Litt om vår enhet

Vår enhet tar imot alle pasienter som henvises/kommer til Sørlandet sykehus i Arendal som øyeblikkelig hjelp (eneste unntak er fødende som går rett til fødeavdelingen).

Akuttmottakets hovedoppgave er så raskt som mulig å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling – samt å gi pleie og omsorg tilpasset pasientens og pårørendes situasjon.

Akuttmottaket er en seksjon i anestesiavdelingen, som igjen sorterer under Kirurgisk klinikk.

Sykepleierne i akuttmottaket hos oss organisert oss slik at de ulike oppgavene deles inn i spesifikke funksjoner:

 

Triagesykepleier med flytansvar

Koordinatorfunksjon

Pasientansvarlig sykepleier med ansvarsområde akuttrom/mottaksstuer

Observasjonspost

Skadepoliklinikk

 

Du vil få mer informasjon om innholdet i denne oppgavefordelingen når du kommer på hospitering hos oss.

 

Hva du kan forvente:

Vårt hospiteringsprogram er preget av at vi er en enhet som skal tilfredsstille pasientenes behov for undersøkelse, behandling og pleie ved øyeblikkelig hjelp henvendelser.

Innimellom kan det å ta imot kritisk syke pasienter kreve så mye av oss som jobber her at vi ikke evner å ivareta deg som hospitant slik vi skulle ønske – men slike settinger dreier seg som oftest om hektiske minutter i løpet av en vakt, og dersom du har forståelse for at slike episoder kan oppstå, kan vi love deg lærerike dager.

 

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om å ta raske vurderinger ”bedside” og iverksette hastetiltak.

Observasjon av vitale tegn, måling av objektive parametere, innhenting av sykehistorie er sentralt – det samme er prosedyrer som er viktige i behandling av den akutt syke pasienten.

 

Du vil også få et innblikk i den samhandling vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter som arbeider rundt pasienten i akuttmottaket.

 

Vårt hospiteringsprogram går over 5 dager.

Du møter på dagvakt den første dagen, og har dagvakt siste dag. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg - og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen, derfor bør du påberegne seinvakt et par av dagene midt i uka.

Du vil få endelig program med oppsett av vakter når du får tildelt hospiteringsplass.

 

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen når det gjelder egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

 

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.

Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle i Akuttmottaket i Arendal:

Kristin Epland  

Espen Huldt-Nystrøm   

  Sandra Baldursson ​

Enhetsleder      ​

Avdelingsleder​

Fagutviklingssykepleier

 

                                                                                           

Publisert 05.02.2015 10:00 | Endret 02.05.2016 16:15

 Handler om