Akuttmottaket

​Har du lyst til å hospitere i Akuttmotaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)  har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

 Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

 Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

 Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

 Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene som har nytte av samhandling med oss som jobber med mottak, observasjoner og tiltak til den akutt syke pasienten.

 

Litt om vår enhet

Vår enhet tar imot alle pasienter som henvises/kommer til SSK som ”øyeblikkelig hjelp” (eneste unntak er fødende som går rett til fødeavdelingen).

Akuttmottakets hovedoppgave er så raskt som mulig å sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling – samt å gi pleie og omsorg tilpasset pasientens og pårørendes situasjon.

Akuttmottaket er en seksjon i anestesiavdelingen, som igjen sorterer under Kirurgisk klinikk.

Vi har organisert oss slik at de ulike oppgavene deles inn i spesifikke funksjoner: 

  • Koordinator
  • Akuttrom
  • Mottak
  • Observasjonspost
  • Skadepoliklinikk
  • Triage

Du vil få mer informasjon om oppgavefordelingen når du kommer på hospitering hos oss.

 

Hva kan du forvente?

Vårt hospiteringsprogram er preget av at vi er en enhet som skal tilfredsstille pasientenes behov for undersøkelse, behandling og pleie ved øyeblikkelig hjelp henvendelser.

Innimellom kan det å ta imot kritisk syke pasienter kreve så mye av oss som jobber her at vi ikke evner å ivareta deg som hospitant slik vi skulle ønske – men slike settinger dreier seg som oftest om hektiske minutter i løpet av en vakt, og dersom du har forståelse for at slike episoder kan oppstå, kan vi love deg lærerike dager.

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om å ta raske vurderinger ”bedside” og iverksette hastetiltak.

Observasjon av vitale tegn, måling av objektive parametre, innhenting av sykehistorie er sentralt – det samme er prosedyrer som er viktige i behandling av den akutt syke pasienten.

Du vil også få et innblikk i den samhandling vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter som arbeider rundt pasienten i akuttmottaket.

 

Vårt hospiteringsprogram går over 5 dager.

Du møter på dagvakt den første dagen, og har dagvakt siste dag. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg - og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen, derfor bør du påberegne seinvakt et par av dagene midt i uka.

Du vil få endelig program med oppsett av vakter når du får tildelt hospiteringsplass.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger når det gjelder de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

 

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår (uke 12) og høst uke 43).  Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle i Akuttmottaket i Kristiansand:

Grethe Dølbakken   ​Marianne Fidje Mjåland       ​Martin Hauge​
Enhetsleder  ​ Ass.enhetsleder  ​Fagutviklingssykepleier​

                                                                                

Publisert 05.02.2015 13:00 | Endret 05.02.2015 13:14

 Handler om