Akuttmottaket

Har du lyst til å hospitere i Akuttmottak ved Sørlandet sykehus Flekkefjord?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)  har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

SSF-inngang.JPG 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene som har nytte av samhandling med oss som jobber med mottak, observasjoner og tiltak til den akutt syke pasienten.

Litt om vår enhet:
Akuttmottaket er en seksjon i anestesiavdelingen, som igjen sorterer under Kirurgisk klinikk. Vår enhet tar imot alle pasienter som henvises/kommer til Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) som "øyeblikkelig hjelp" (med unntak av fødende som går rett til fødeavdelingen).
Akuttmottakets hovedoppgave er å så raskt som mulig sørge for at pasientene blir undersøkt, stabilisert og gitt nødvendig behandling – samt å gi pleie og omsorg tilpasset pasientens og pårørendes situasjon.

Akuttmottaket i Flekkefjord har følgende "funksjoner":

 1. Mottak av elektive pasienter
 2. Mottak av pasienter med akutt sykdom eller skade
 3. Akuttpoliklinikk
 4. Mottak av pasienter til dag-kirurgisk inngrep og postoperativ observasjon
 5. Registrering av søknader og oppsett av ventelister
 6. Mottak og videreformidling av legevakthenvendelser, samt assistanse ved "113-henvendelser"
 7. Assistere på legevakt.

 
Du vil få mer informasjon om denne oppgavefordelingen når du kommer på hospitering hos oss.
 
Hva du kan forvente:
Vårt hospiteringsprogram er preget av at vi er en enhet som skal tilfredsstille pasientenes behov for undersøkelse, behandling og pleie ved øyeblikkelig hjelp henvendelser.
Innimellom kan det å ta imot kritisk syke pasienter kreve så mye av oss som jobber her at vi ikke evner å ivareta deg som hospitant slik vi skulle ønske – men slike settinger dreier seg som oftest om hektiske minutter i løpet av en vakt, og dersom du har forståelse for at slike episoder kan oppstå, kan vi love deg lærerike dager. 

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære  mye om å ta raske vurderinger "bedside" og iverksette hastetiltak. 
Observasjon av vitale tegn, måling av objektive parametre, innhenting av sykehistorikk (anamnese) er sentralt – det samme er prosedyrer som er viktige i behandling av den akutt syke pasienten.

Du vil også få et innblikk i den samhandling vi har med ambulansepersonell, legevakt og andre enheter/spesialiteter (bl.a. klinisk kjemisk, røntgen, blodbank) samt de ulike sengeposter ved sykehuset.

Vårt hospiteringsprogram går over 4 dager (man-tors).
Du møter på dagvakt den første dagen (felles teoridag med andre hospitanter), og har dagvakt siste dag. Vi ønsker å dele mest mulig kunnskap med deg - og erfaringsvis øker vår pasientstrøm/antall innleggelser utover dagen og ettermiddagen, derfor bør du påberegne seinvakt tirsdag eller onsdag i hospiteringsuka.

Du vil få endelig program med oppsett av vakter når du får tildelt hospiteringsplass.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 1 hospitant i 4 dager hver vår (uke 12) og høst (uke 42).  Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!
 
På vegne av oss alle i Akuttmottaket i Flekkefjord:

Beate U. Tjørsvåg                  Katrin Jahnke
Kst. enhetsleder                    Avdelingsleder

Publisert 11.12.2014 11:00 | Endret 02.05.2016 16:13

 Handler om