Alderspsykiatrisk enhet

Har du lyst til å hospitere ved Alderspsykiatrisk enhet (post 7.1) ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

 
Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevant fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                                          

  
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere og vernepleiere i
kommunene som jobber med samme pasientgruppe som oss. 
 
Litt om Alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk:
Alderspsykiatrisk enhet består av Alderspsykiatrisk sengepost og Nevro- og Alderspsykiatrisk poliklinikk.
Sengeposten har 11 senger, og har en øyeblikkelig hjelp funksjon samt at pasienter kan henvises direkte. Posten dekker befolkningsgrunnlaget for både Aust- og Vest-Agder. Posten har en tverrfaglig tilknytning med både hjelpepleiere, sykepleiere, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og to overleger.
Pasientgruppen er personer over 65 år med først og fremst en nyoppstått psykisk lidelse og atferdsproblemer. Posten er en kartlegging og behandlingsavdeling med gjennomsnittlig liggetid på ca 25 dager.
Poliklinikken tar henvisninger fra fastleger og internt fra andre avdelinger på sykehuset eller DPS. Den har en kartleggingsfunksjon i fht personer med psykiske lidelser og kognitiv svikt. Poliklinikken utfører også førerkortvurderinger etter henvisning. Det er fokus på ambulant tjeneste i tillegg til konsultasjoner. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med 2 sykepleiere, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 nevropsykolog, 1 psykolog og 2 overleger. Noen av stillingene har både funksjon i poliklinikken samt sengeposten.

Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om alderspsykiatri. Du vil møte pasienter med demens, depresjon, forvirringstilstander og eventuelle andre diagnoser som naturlig sorterer under vår enhet. Observasjoner når det gjelder behandling og tilnærming av de ulike tilstandene, vil være et naturlig fokus.

Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Detaljene i programmet vil kunne variere litt fra gang til gang (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtale med enhetsleder, sykepleier i sengepost og poliklinikk, miljøterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut og lege. I vårt program er du 4 dager i enheten og 1 dag på poliklinikk. Du vil få et innblikk i hvordan vi driver enheten, være med på alle møter, lære å kjenne de forskjellige yrkesgruppers funksjoner og roller ift vår pasientgruppe.

Vi påstår vi kan tilby en spennende og variert hospiteringsuke om alderspsykiatri!

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på i alderspsykiatrisk enhet:

 

Stein Tønnessen
Enhetsleder

Aslaug Toreskaas
Fagsykepleier
 

Publisert 03.12.2014 11:00 | Endret 11.12.2014 09:46

 Handler om