Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, AFR

​Har du lyst til å hospitere ved Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (AFR) ved Sørlandet sykehus?

AFR har spesialisert rehabilitering pasienter fra Aust og Vest- Agder. Vi ønsker derfor velkommen hospitanter hjemmehørende i de to fylker.

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp  


Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til ergoterapeuter og fysioterapeuter som til daglig jobber i kommunehelsetjenesten.

3 enheter ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandet sykehus har gått sammen for å lage ett hospiteringsprogram.  Tilbudet omfatter hospitering ved følgende enheter:

  • Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten (SEF)
  • Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF)
  • Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR)

 AFR-enheter.JPG

Enhetene SEF, EFF og ESR har utarbeidet et fem dagers hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.

Du begynner uken med to dager i enhet for Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten (SEF), så en dag ved Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) for å avslutte uken med 2 dager ved enhet for spesialisert rehabilitering (ESR).

 

Kort om våre enheter: 


Sosionom, ergoterapi og fysioterapienheten (SEF):
Enheten dekker de fleste medisinske fagområder i akutt/subakutt behandling/opptrening innen somatikk og psykiatri.

For ergoterapeuter kan aktuelle fokusområder for hospiteringen være: Geriatri, Ortopedi, Nevrologi, Psykiatri, Revma, Lindrende, Barn. For fysioterapeuter kan aktuelle områder kan være Lunge, Geriatri, Ortopedi, Nevrologi, Psykiatri.

Du må gjerne nevne i søknadsskjemaet hvilke fokusområder du finner mest aktuelle, så vil vi prøve å etterkomme at du tilbys dette. Personalmessig kapasitet innen de enkelte områdene på det aktuelle tidsrom, kan imidlertid være en begrensing ift å etterkomme dine ønsker.  Dette avklares når du møter i enheten.

Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF):

Fagområder:     

Muskelskjelett lidelser; rygg og skulder grupper pluss individuelle behandlingsforløp.  

Hjerterehabilitering.

Lungerehabilitering/kols-/astmaskole.

Sykelig overvekt konservativ og kirurgisk forløp for voksne.

Barn/ungdom/familier med sykelig overvekt.

Den dagen du hospiterer hos oss, kan du velge mellom følgende fokusområder:

  1. Muskelskjelettlidelser
  2. Sykelig overvekt – voksne og barn/ungdom
Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR):


 

Fagområder:

Hjerneskade, hjerneslag, multitraume, benamputasjoner, ambulerende-team, gruppetilbud for lettere hjerneskade.


Enheten har 22 senger fordelt på 3 team. I tillegg har vi ambulerende team, de følger blant annet opp nevrologiske pasienter før / etter utreise fra døgnenheten.

Ulike faggrupper jobber tett sammen med pasienten for å oppnå de mål som er satt for rehabiliteringen. Vi vil ila de 2 dagene du er hos oss ha fokus på å utveksle erfaringer om rehabilitering av ervervede hjerneskader og nevrologi. Du vil få innblikk i kartlegging, rehabiliteringsplan og hvordan vi jobber tverrfaglig og monofaglig.

Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber innen vårt fagfelt på Sørlandet sykehus. Vi vil gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Hospiteringsprogrammet vi har laget, vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene, men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt. Det er viktig at du i søknaden fører på aktuelle fokusområder ved SEF og EFF du ønsker.

Vi vil i løpet av hospiteringen forsøke å gi deg faglig påfyll i form av undervisning/deltagelse på møter/ samtaler – men vi forventer at du er "aktiv deltager" som selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Samlet har våre enheter kapasitet til å ta imot 2 ergoterapeuter og 2 fysioterapeuter i hospitering i 5 dager hver vår og høst.  Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!


På vegne av oss alle på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering;

 
Anne Kari Thomassen
Avdelingsleder 
 

Eyvind Lorentzen                            Nancy Maria Castle             Linda Somdal

Enhetsleder SEF                              Enhetsleder EFF                Enhetsleder ESR

Publisert 24.05.2015 19:00 | Endret 19.05.2016 08:34

 Handler om