Indremedisinsk enhet

​Har du lyst til å hospitere på Indremedisinsk enhet ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6).  Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Indremedisin.JPG
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.
 
Litt om vår enhet:  
Medisinsk avdeling 2a er stor sengepost med 26 sengeplasser.
5 "fagfelt" er fordelt på 3 grupper (sykepleieorganisatorisk).
Gruppe 1: Pasienter med hematologiske, nefrologiske og revmatiske sykdommer (12 senger)
Gruppe 2: Pasienter med gastroenterologiske sykdommer (7 senger)
Geriatri: Eldre pasienter, inneliggende grunnet utreding av sykdom og funksjonstap

De fleste innleggelser på 2A er akutte, men alle
seksjoner får også pasienter elektivt.

Hva du kan forvente?
Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om observasjoner, tiltak og pleie til akutt syke med hovedfokus på de pasientgrupper/diagnoser som knyttes til vår enhet. I programmet vårt får du følge sykepleier på;

Geriatrisk seksjon - hvor fokusområder er geriatrisk utredning av funksjonssvikt og demens, samt behandling av akutt sykdom og funksjonstap. Seksjonen har et fast tverrfaglig team.
Endo-/ nefro- seksjon - med fokus på pasienter med diabetes og nyresvikt. Hvis muligheten byr seg følger du en pasient til dialyse.
Gastro- seksjon - hvor du får informasjon om sykdommer i mage- tarm, tømmingsrutiner før colonscopi, i tillegg prøver vi å få til at du får være med pasient til undersøkelse på gastrolab.
Sårpoliklinikken. Denne sorterer under kirurgisk klinikk, men pasienter med sår finnes på de fleste avdelinger – vi anser det derfor som nyttig, og vil tilstrebe at du får mulighet til også å få hospitere hos dem.


Vi vil under hospiteringen forsøke å gi deg sykepleiefaglig
påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske
løsninger, samt innblikk i de ulike prosedyrer som naturlig er
knyttet til oppfølging av pasientgruppene ved vår enhet.
Men ber samtidig om forståelse for at det i en travel hverdag
ikke alltid er rom for annet enn effektivitet.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen
ift mål med hospiteringen og nytte i egen arbeidssituasjon.


Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på Indremedisinsk enhet, medisin 2A, SSK:

 

Ingjerd Lind
Enhetsleder

 
Liv Løvdal og Karianne Benneche Neteland

Fagsykepleiere
 

Publisert 03.12.2014 13:00 | Endret 05.02.2015 12:43

 Handler om