Kirurgisk sengepost og poliklinikk

Har du lyst til å hospitere på Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.


Litt om vår enhet: 

Hofte-røntgen.JPGKirurgisk avdeling har utarbeidet et hospiteringsprogram sammen med poliklinikken. Vi håper du finner det interessant.

Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Kirurgisk sengepost er delt i 3, med ortopedisk, generell kirurgisk og gynekologisk seksjon. Poliklinikken tar imot pasienter innen kirurgi, ortopedi, gynekologi og sår.

 

Hva kan du forvente?

Som hospitant hos oss ønsker vi først og fremst å gi deg innblikk i oppfølging av ortopediske og generell kirurgiske pasienter.

I løpet av de 4 dagene du hospiterer hos oss, vil du få undervisning fra hygienesykepleier, uroterapeut og anestesisykepleier om relevante tema. Du vil få følge sykepleier og fysioterapeut i deres arbeid med pasientene. Vi vil spesielt fokusere på sykehusets rolle innen samhandling med kommunehelsetjenesten.

Aktuelle emner du kan lære mer om:

  • Mobilisering av ortopediske pasienter.

  • Sårbehandling.

  • Praktiske sykepleieprosedyrer som f.eks administrering av intravenøs infusjoner, innleggelse av urinkateter, stell av stomi, behandling av sårdren.

  • Den polikliniske pasienten.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen når det gjelder egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 4 dager hver vår og høst (man-tors).
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på Kirurgisk Sengepost og Poliklinikk:

Rikard Kvanvik                                                              Bente Hinderaker

Enhetsleder sengepost                                                 Daglig leder poliklinikk

Publisert 11.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 12:29

 Handler om