Kirurgisk sengepost

Har du lyst til å hospitere ved Kirurgiske senger Sørlandet sykehus Kristiansand?

Kirurgiske sengeposter (post 3A og post 4A) og kirurgisk poliklinikk har laget et felles hospiteringsprogram.

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 kirurgiske sakser.JPG

Kirurgiske senger ved SSK har laget et felles hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.
 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere kommunene.
 
 
Hva du kan forvente:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye /
utveksle erfaringer om pre- og postoperativ sykepleie.
Du vil hospitere både på sengepost og kirurgisk poliklinikk.

Fagfelt på3A:Fagfelt på 4A: Fagfelt kir.poliklinikk
Gastrokirurgi
Øre-nese-hals​

Kar/thorax
Mammae
Gynekologi
Urologi​

Kroniske sår

 

Aktuelle temaer:

 • Stomipleie
 • Sårstell
 • Vacumbehandling av sår
 • Tracheostomistell
 • Håndtering av venøse katetre (Perifer venekanyle, PICC-line, SVK, VAP)
 • Sondeernæring
 • Innleggelse av urinkateter

 

I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du enten få samtale med stomisykepleier, sårsykepleier eller uroterapeut. Du vil også få undervisning av fagsykepleier på sengepost.


Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen når deg gjelder egen arbeidssituasjon/nytte.


Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut
søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

 
På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 4 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle på 3A, 4A og kirurgisk poliklinikk

 
Elin Løvdal Østerberg             Torhild Haustreis                   Bjørg Andreassen
Enhetsleder 3A                       Enhetsleder 4A                       Enhetsleder kirurgisk poliklinikk

 
Ruth Gudrun Seland Thue      Karin Moi
Fagsykepleier 3A                    Fagsykepleier 4A
 

Publisert 03.12.2014 14:00 | Endret 05.02.2015 12:45

 Handler om