Klinikk for psykisk helse

Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus, Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk sykehusavdeling – enhet lokalisert i Arendal?

Akuttenhet A , B, allmennpsykiatrisk enhet C og psykoseenhet D har laget et felles program.

 
Sørlandet sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 
Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere/vernepleiere i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.


Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA)
PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene.
Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand.
PSA er en av i alt ni avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF

Akutt enhet A, og B, Arendal 
Ivaretar øyeblikkelig-hjelp tjenester, utredning og diagnostisering som må skje ved heldøgns innleggelse.

Enhet C, Allmennpsykiatrisk enhet  Arendal Agder dekkende 
Ivaretar i hovedsak planlagt og målrettet behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.

Enhet D, psykoseenhet
Pasienter med alvorlig sinnslidelse kombinert med utstrakt rusmiddelmisbruk. Og behandling av pasienter som av rettssystemet dømmes til psykiatrisk behandling. 


Hva kan du forvente?
Du vil få et innblikk i psykiske lidelser som krever utredning og behandling i sykehusavdeling, lokasjon Arendal. Du vil få undervisning i det som er styrende lovverk for vår virksomhet, og teori om noen av våre behandlingsmetoder. Hospiteringsuken er organisert med en dag undervisning for alt som er overbyggende for alle enheter. Deretter vil du få en dag på hver av enhetene hvor du vil være sammen med en kontakt og gjennomgå et program, du vil også møte pasienter på den aktuelle enheten.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss i psykiatrisk sykehusavdeling Arendal:

 
Hilde Thomassen      - rådgiver PSA
Bjørn Særnmo           - ass.enhetsleder akuttenhet A
Else Marita Steller     - ass.enhetsleder akuttenhet B
Hilde Østerholt          - ass.enhetsleder allmennpsykiatrisk enhet C
Henny Hellerdahl       - ass.enhetsleder psykoseenhet D

Publisert 11.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 12:08

 Handler om