Kreftpasienten i lindrende fase

Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus Arendal med fokus på kreftpasienten i en lindrende fase ?

Sørlandet sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 

Kristiansand kommune og SSK har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Medisinsk  avdeling Post UC har i samarbeid med onkologisk poliklinikk og ambulant lindrende team  laget et hospiteringsprogram som vi håper du vil finne interessant.

Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene som har nytte av samhandling med oss som jobber med kreftpasienter i en lindrende fase.

Litt om vår enhet:   
Lindrende enhet har 4 sengeplasser på Medisinsk avdeling post UC. Seksjonen har faste sykepleiere og sykepleiere med kreftutdannelse.

Enheten har tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og prest. De samarbeider også nært med lindrende team.

Pasientene blir innlagt etter henvisning fra andre avdelinger eller primærlege.

Ambulant lindrende team har ingen sengeplasser i posten. Ambulant lindrende team jobber sammen med sykepleiere i 1. linjetjenesten når pasienter utskrives fra sykehus, og i videre oppfølging. Sykepleierne på seksjonen har begge videreutdanning i lindrende behandling. Seksjonen har et nært samarbeid med lindrende enhet både her og på SSK og tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, "barn som pårørende" og prest.

Onkologisk poliklinikk gir, og følger opp cytostatika-behandling til kreftpasienter. De har onkologer tilknyttet avdelingen noen dager i uka, som kommer fra Kreftsenteret i Kristiansand.

Det gis både intravenøs cytostatika, og tablettkurer. Flere av sykepleierne som jobber her, har videreutdannelse innenfor kreftsykepleie. De gir kurer til pasienter fra alle seksjoner innenfor medisin og kirurgi, og har tett samarbeid med andre faggrupper, f.eks. Lindrende team.

Hvem er pasient hos oss?
Pasienten som kommer til lindrende enhet har en uhelbredelig cancer og er ferdig med den kurative behandlingen. Dette er pasienter med en uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid med komplekse fysiske, psykiske, sosiale og/eller eksistensielle problemstillinger. Målet er å gi pasientene best mulig lindrende behandling.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og sender søknadsskjema om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 1 hospitant i 5 dager hver vår og høst.

Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på lindrende enhet, lindrende team og onkologisk poliklinikk:

Tove Pedersen og Unni Nilsen
Enhetsledere

Margrethe Tønnesøl                                                                                            Fagsykepleier

Camilla Bjornes
Ass.enhets sykepleier

Publisert 24.05.2015 18:00 | Endret 26.05.2015 12:42

 Handler om