Lindrende enhet

Har du lyst til å hospitere på Lindrende enhet og  Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                                          


Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.


Litt om Lindrende enhet og Senter for kreftbehandling:
Lindrende enhet har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:

Lindrende behandling kan defineres som

"..aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med andre tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer. Målet med behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet".

Senter for kreftbehandling (SFK) ligger bak hovedbygget mot Baneheia.
SFK består av blant annet stråleenhet, poliklinikk, legekontor, forskningsenhet i første etasje, Lindrende enhet med sengepost, dagpost og lindrende team finner du i andre etasje. Mange av pasientene ved Lindrende enhet er eller har vært til behandling ved stråleenheten eller poliklinikken. Alle enhetene og postene ved SFK samarbeider tett.
SFK har felles visjoner for å kunne utvise respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet overfor våre pasienter.

Du vil få tilbud om å hospitere på sengeposten. Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om alle typer cancer-diagnoser.
Vi tilstreber å ha et tverrfaglig og helhetlig fokus. En av våre hovedoppgaver er lindring av symptomer hos pasientene "… for at dagene skal bli bedre". Vi ønsker også å bidra positivt i pasientens psykososiale forhold i et palliativt forløp.

Lindrende enhet skal være en ressurs for pasient og pårørende, det er viktig for oss at alle parter føler seg ivaretatt og velkomne her. En stor del av hverdagen brukes på godt stell og velvære. Dette er en av våre plattformer i forhold til å gi omsorg ved livets slutt og å ivareta pasientens verdighet. Vi ønsker å se personen i sin helhet ikke bare som en pasient. Barn som pårørende er et viktig tema hos oss. Generelt prøver vi å gi en individuell oppfølging til alle pasienter og deres pårørende tilpasset deres behov. Samtaler med pasient og pårørende er høyt prioritert. Vi ønsker å gi alle de involverte i sykdomssituasjonen trygghet ved livets slutt.

Dagposten er bemannet mandag - torsdag med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og prest. Pasientene kommer en gang i uken til gruppe; mandag, tirsdag eller onsdag kl. 10.00 – 15.00. Pasienter som deltar på dagposten får oppfølging av lege på Lindrende enhet ved behov.
Lindrende team er bemannet med sykepleiere mandag – fredag kl. 08.00- 15.30. De jobber tett ut mot primærhelsetjenesten. Lindrende team har telefonkontakt med primærhelsetjenesten, pasienter og andre aktuelle instanser. De foretar hjemmebesøk, men også tilsyn hos pasienter som er inneliggende på SSK. Lege fra enheten deltar også på hjemmebesøk og tilsyn ved behov.

 
Hva du kan forvente:
I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtale med sykepleier på lindrende team og være en dag på Dagposten.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske
løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper

 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 
På vegne av oss alle på lindrende enhet, Senter for Kreftbehandling, Kristiansand:

Maja Hareide Holt
Enhetsleder

Grete Johannessen
Fagsykepleier
 

Publisert 03.12.2014 14:00 | Endret 26.05.2015 12:44

 Handler om