Den lungesyke pasienten

​Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus Arendal og følge den lungesyke pasienten?


Sørlandet Sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 
Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) - det vil si Lungeseksjonen UC, hjerteovervåkningen og Lungepoliklinikken, har laget et hospiteringsprogram som vi håper du vil finne interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Litt om vår enhet  
Medisinsk avdeling UC er en sengepost med 25 senger hvor 12 av disse sengene er forbeholdt pasienter med lunge sykdommer.
De fleste innleggelsene på UC er akutte, men alle seksjonene får også pasienter elektivt

Hjerteseksjonen består av:

  • PCI – senteret med 2 laboratorier
  • Hjerteovervåkningen - 8 sengeplasser hvorav 2 av sengene er forbeholdt lungepasienter som har behov for maskebehandling
  • Sengepost - 8 senger
  • Hjertepoliklinikk

De fleste innleggelsene på Hjerteovervåkningen og sengeposten er akutte, men vi får også pasienter elektivt fra PCI – senteret.


Hva du kan forvente:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om observasjoner, tiltak og pleie til akutt syke med hovedfokus på de pasient grupper/diagnoser som knyttes til vår enhet.
Våre mest vanlige lunge diagnoser er: Cancer pulm, KOLS, emfysem/empyem, pneumoni, og lungeemboli.

Siden du som hospitant primært er på UC vil fokus være lungepasienten og hos oss vil du lære/ utveksle erfaringer om observasjoner, kliniske vurderinger, tiltak og pleie som gjøres i forhold til denne pasientgruppen.
På hjerteseksjonen er de vanligste diagnosene hjerteinfarkt, hjertesvikt, lungeødem, arytmier, brystsmerter, observasjoner etter angiografi/PCI og lungepasienten som har behov for BiPAP – behandling.


Noen aktuelle prosedyrer:
BT,puls,tp,RF,sao2-TILT
Blodgass/astrup
Veneflon- innleggelse,stell og observasjoner
Pleuradren- stell, seponering,skylling og observasjoner
Forstøverbehandling
Ulike IV transfusjoner- blod, antibiotika og væske
Medikamenthåndtering
Maskebehandling – BiPAP
Arteriekran – stell, prøvetakning
Volum – og sprøytepumper
Utstyr til overvåkning av pasienten – scop , telemetri
EKG


I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtaler med ulike faggrupper og personer som er tilknyttet de ulike gruppene.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet og leverer det til din leder for godkjenning. Prosessen videre vil fremkomme av søknadsskjemaet.

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle på medisinskenhet:

 
Unni Nilsen/Inger Marie Nesset
Enhetsledere

Christina N Jensen/Inger Skarpenes
Fagsykepleiere

Publisert 11.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 12:06

 Handler om