Pasienter med diabetes, sår og/eller infeksjoner

​Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus Arendal med fokus på sår, diabetes og infeksjoner/smittevern?

​Sørlandet Sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 
Kristiansand kommune og SSK har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 


Kirurgisk avdeling 3C ved SSA, har i samarbeid med kirurgisk og medisinsk poliklinikk laget et hospiteringsprogram som vi håper du vil finne interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Litt om våre enheter
Kirurgisk avdeling 3C er en sengepost med 29 senger hvorav 6 av disse senger er forbeholdt pasienter med sår og infeksjon. 3 av våre pasientrom har eget bad og sluse, og er forbeholdt pasienter som skal isoleres.
 
Ved medisinsk poliklinikk er det ansatt en sykepleier i 100 % stilling med videreutdanning i klinisk diabetessykepleie og praktisk pedagogikk. Hun har et selvstendig sykepleieansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse med selvstendige konsultasjoner. Hun har et faglig ansvar for å formidle kunnskap om aktuelle hjelpemidler, behandlingsformer, livsstilsråd og andre relevante temaer til personer med diabetes type 1 og type 2.
Diabetessykepleier bidrar i stor grad til at medisinske forordninger og behandling gjennomføres i samarbeid med ansvarlige leger. Pasientene er henvist både fra 1. og 2. linjetjenesten.
Det drives utadrettet og veiledende virksomhet i kommuner, samt andre avdelinger i egen institusjon.
I tillegg har diabetessykepleier lang erfaring med pasientskoler, bl. a Startkurs for type 2 diabetes.

Kirurgisk poliklinikk består av flere forskjellige seksjoner, med bl.a. sårpoliklinikk, hvor det er aktuelt å hospitere i denne omgang.
Sårpoliklinikken er en sykepleierdrevet poliklinikk som tilhører karkirurgisk seksjon, med overlege på karkirurgisk avdeling som ansvarlig lege.
Vi er tre sykepleiere som har spesialutdanning innenfor sårfaget. Til sammen er det ca 180 % stilling.
Vi tar i mot pasienter med kroniske sår, samarbeider tverrfaglig med de instanser som er aktuelle, f. eks ortopedisk avd, fotterapeut, ortopedi ingeniør og andre.
Vi har åpent 5 d/uke. Tar i mot nye pasienter to dager i uken. Det er da lege tilstede. De andre dagene har vi spl kontroller.
Vi har hovedfokus på utredning og behandling av pasienter med kroniske sår. Vi driver også en del med undervisning, og vi tar i mot hospitanter når det er aktuelt.

Hva du kan forvente:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om observasjoner, tiltak og pleie til akutt syke med hovedfokus på de pasientgrupper/diagnoser som knyttes til vår enhet.
Våre mest vanlige pasientgrupper er: postoperative sårinfeksjoner, kroniske leggsår, abscesser, cancer- relaterte sår/stråleskade, autoimmune sår, diabetiske sår/komplikasjoner og pasienter som må isoleres pga. mistanke eller påvist smitte i form av ESBL, MRSA, VRE, clostridium/ gastroenteritt.

Som hospitant på 3C vil fokus være infeksjonspasienten og hos oss vil du lære/ utveksle erfaringer om observasjoner, kliniske vurderinger, tiltak og pleie som gjøres i forhold til denne pasientgruppen.
 
Noen aktuelle prosedyrer:
BT, puls, tp, RF, sao2, TILT
Blodgass/astrup
Veneflon/ CVK - bruk, stell og observasjon
Ulike IV transfusjoner- blod, antibiotika, væske og ernæring
Medikamenthåndtering
VAC- pumper
Volum – og sprøytepumper
Ulike dren
Sår behandling
Isolering - og smittevernsrutiner

I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtaler med ulike faggrupper og personer som er tilknyttet de ulike gruppene.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen når det gjelder egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjema og leverer det til din leder for godkjenning. Prosessen videre vil fremkomme av søknadsskjemaet.

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle:

Bjørg Reidun Wirak, enhetsleder Kir. 3C   
Lise Larsen-Frivoll,  enhetsleder kirurgisk poliklinikk      
Tove Pedersen,       enhetsleder ved medisinsk poliklinikk

Publisert 05.02.2015 13:00 | Endret 05.02.2015 12:20

 Handler om