Psykiatrisk spesialenhet 4.1

​Har du lyst til å hospitere ved psykiatrisk sykehusavdeling, spesialenhet 4.1?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere/vernepleiere i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

 

Litt om vår enhet:
For at du skal få et innblikk i hvordan vi jobber på 4.1, har vi laget et 5 dagers hospiteringsprogram vi håper du finner interessant.

Psyk. spesialavdeling 4.1 er en lukket enhet med plass til 12 pasienter. Enheten mottar pasienter fra akuttpostene 6.1 og 6.2 men har også noen faste avtaler om innleggelser direkte fra kommunen. Enheten er delt opp i 2 sider, øst og syd. På øst vil du møte pasienter med som behandles for sin ruslidelse i tillegg til den psykiske lidelse. På syd vil du møte pasienter med en psykoselidelse men hvor også misbruk av rus er gjeldene. Du vil som hospitant være på begge sidene for å få en innsikt i hvordan man jobber.

Du vil som hospitant møte pasienter med:
Ruslidelser
Psykoselidelser
Stemningslidelser

 

Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber på en spesialavdeling.
Vi vil gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Hospiteringsprogrammet vi har laget, vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Vi vil forsøke å gi deg faglig påfyll i form av undervisning/deltagelse på møter/ samtaler, men dagene hos oss vil bære preg av at vi jobber med mennesker i krise – noe som gjør dagene våre uforutsigbare og spennende! Du vil delta på kognitiv gruppe hvor vi tar for oss kognitive problemstillinger. Du vil også delta på etikk gruppe hvor vi diskuterer etiske problemstillinger vi har.

Det er viktig at du som hospitant er ”oppmerksomt til stede”, og forholder deg til de instrukser som gis. Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte. Du vil i perioden være tilknyttet ett personal som vil ”ta seg av deg”.

 

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Vår enhet har kapasitet til å ta imot (2) hospitanter i 5 dager hver (vår og høst).
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på Psykiatrisk Spesialavdeling 4.1
 
Geir Over Høgdal
Enhetsleder Enhet 4.1

Helge Karslen
Ass. Enhetsleder

Publisert 03.11.2015 10:00 | Endret 03.11.2015 10:15

 Handler om