Søgne kommune

​Har du lyst til å hospitere i Søgne kommune?

​Med utgangspunkt i at det høsten 2014 ble inngått en samarbeidsavtale mellom SSHF og Søgne kommune (den omhandler blant annet avtale om gjensidig hospitering), sender vi ut denne invitasjonen!

Samarbeidsavtalen oppsummerer hensikten med hospiterings-samarbeidet i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
• Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
• Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                


HVA KAN VI TILBY?
I Søgne tilbys du 3- dagers hospitering hvor du får muligheten til å bli litt bedre kjent med forvaltningsteamet samt ulike enheter som utøver tjenester i kommunen. Vi har laget et felles hospiteringsprogram for hospiteringsperioden vi håper du finner interessant.


Forvaltningsteamet:
Forvaltningsteamet hadde oppstart 2010. Vi er 3 saksbehandlere i 100 % stilling organisert under kommunalsjef for helse og omsorg. Vi tildeler tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
Vi ivaretar funksjonen som koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenestene.

Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Saksbehandling, tjenestetildeling og samarbeid med enhetene i kommunen.
• Rutiner/prosedyrer ved tildeling av de ulike tjenestene
• Samhandling med SSHF
• Innholdet i en arbeidsdag i Saksbehandlerteamet
• Samarbeid med legesenteret
• Møte med HR team.(hjemme rehabilitering team)


Enhet for psykisk helse:
Avdeling for psykisk helse i Søgne kommune har ca. 18 årsverk fordelt på 21 ansatte. Vi er delt inn i 3 team og et kontaktsenter. (Psykisk helseteam, rusoppfølgingsteam og veiledningsteam).Vi har en botjeneste (7 leiligheter) som er knyttet til veiledningsteamet i Lundeveien. Ellers har vi 10 boenheter knyttet til oppfølging for rusoppfølgingsteamet på Stausland. Våre tjenester består blant annet av individuell oppfølging, grupper (fysisk aktivitet, hobbyaktiviteter), KID kurs, utarbeidelse og oppfølging av individuelle planer. 

Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Saksbehandlingen innen psykisk helse
• Skillet mellom psykisk helsevern, NAV rusoppfølging ( RUBIN) og øvrige helse- og sosialtjenester i kommunen
• Samarbeidsrutine med Akuttmottak KPH, i forhold til oppfølging ved selvmordsforsøk/behov for akuttinnleggelser
• Samhandling med SSHF og rutiner i forhold til utskrivningsklare pasienter og PLO meldinger
• Samarbeidet med DPS Strømme og FACT teamet ved Solvang
• Arbeidsform; mye poliklinisk konsultasjoner, men også hjemmebesøk
• Oppfølging og henvisning til utredning/spesialisthjelp


Søgne omsorgsenter
Søgne kommune har 42 langtidsplasser og en egen korttidsavdeling med 15 plasser hvor 2 av plassene er forbeholdt ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Gjennom hospiteringen tilbys du en dag i korttidsavdelingen ved Søgne omsorgsenter.

Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Samarbeid med forvaltningsteamet.
• De ulike tjenestene som er tilknyttet avdelingen
• Rutiner og prosedyrer ved inn/utskriving
• Samhandling med SSHF
• Samhandling med andre enheter i kommunen
• Innholdet i en arbeidsdag i avdelingen (to halv dager)
• Samarbeid med tilsynslegene
• Informasjon om ØHD


Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten i Søgne er delt inn i 2 ulike distrikt; Hjemmetjenesten Øst og Hjemmetjenesten Vest. Gjennom hospiteringen tilbys du en dag i Hjemmetjenesten. Vi har ca. 41 årsverk i hjemmetjenesten.  Vi utøver tjenestene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter for eldre og dagsenter for demente, og vi server trygghetsalarmer.

Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Innholdet i de ulike tjenestene
• Rutiner og prosedyrer
• Samhandling med SSHF
• Samhandling med andre enheter i kommunen
• Innholdet i en arbeidsdag i hjemmetjenesten
• Samarbeid med legesenteret


SYNES DU DETTE HØRES INTERESSANT UT?
- og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

I Søgne kommune har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 3 dager hver vår og høst. Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss. Vi gleder oss til å møtes!
Noen spørsmål kontakt koordinator for hospitering i Søgne kommune Pauline B Bye
97621076.

Mvh
Kommunalsjef for helse- og omsorg

Gustav Skretting

Publisert 09.01.2016 14:00 | Endret 09.01.2016 14:25

 Handler om