Setesdalsregionen

Logoer for Setesdalsregionen

​Har du lyst til å hospitere i Setesdalsregionen?

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus HF.

Kommunene har samarbeidet om å lage 3 ulike hospiteringsprogram i vår region:

Alternativ 1:
Hospitering i pleie- og omsorgstjenesten i Evje og Hornnes og Bygland kommune   
Varighet tre dager, mandag - onsdag.

Alternativ 2:
Hospiteringstilbud i psykisk helse og rustjenesten i Bygland og Evje og Hornnes
Varighet tre dager,  onsdag - fredag.

Alternativ 3:
Hospiteringstilbud i Valleog Bykle (Bykle helsesenter, Valle bygdeheim og Valle heimesjukepleie
Varighet tre dager, tirsdag - torsdag.

Mer om helsetilbudene i Setesdal finner du ved å følge linkene nedenfor:
Evje/Hornnes kommune

Bygland kommune

Valle kommune

Bykle Kommune

 
Hva du kan forvente?
Hovedmålsettingen for hospiteringen i våre kommuner er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten og du vil også få innblikk i hvordan interkommunale funksjoner i LMT Setesdal arbeider.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.
 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad 1 mnd. før ønsket avvikling.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Setesdal!
 

På vegne av oss alle
 
Hospiteringskoordinator i Setesdalsregionen
Katrine Lindtveit Homdrum
Rådgiver helse og omsorg
Evje og Hornnes kommune
E-post: katrine.homdrum@e-h.kommune.no

Publisert 04.03.2015 15:00 | Endret 20.05.2015 12:21

 Handler om