Sosionomtjenesten

​Har du lyst til å hospitere ved Sosionomtjenesten (somatikk) ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                                          

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt program henvender seg til sosionomer i kommunene som jobber med samme pasientgrupper som oss. Vi får henvisninger fra alle somatiske avdelinger.

 

 Litt om vår avdeling:

Sosionomtjenesten er organisert under Medisinsk serviceklinikk i en avdeling for sosionomer, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Antall ansatte: 3 sosionomer i 2 årsverk.

Sosionomene har samtale med inneliggende og polikliniske pasienter og pårørende.

Vi gir informasjon om rettigheter, gir råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon og formidler kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset. Vi deltar i tverrfaglige team og møter på avdelingene. Sosionomene har også egne faglige møter.

 

Vårt arbeidsområde er ved alle somatiske sengeposter, men med spesiell tilknytning til:  Nevrologisk avdeling, Lindrende enhet, Barne- og ungdomsavdelingen og Kvinneklinikken.

 

Sosionomtjenesten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

 

Hva du kan forvente:

Som hospitant hos oss vil hovedfokuset være: Delta i samtaler med pas. og pårørende, delta i tverrfaglige møter og interne fagmøter, utveksle kunnskap og erfaringer.

 Du kan ifbm søknadsprosess ønske spesielt fokus på en av de pasientgruppene vi jobber med. Dette vil vi så langt det er mulig søke å oppfylle, men da «våre oppdrag» varierer med gruppen inneliggende pasienter, vil vi du skal vite at det ikke alltid er mulig å etterkomme spesifikke ønsker.

 

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

Du finner søknadskjema for kommuneansatte HER

 

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 1 hospitant i 3 dager hver vår og høst (tirsdag – torsdag). Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle ved sosionomtjenesten ved Sørlandet sykehus

Jannike Kingo Meyer

sosionom  

 

Linda Guttormsen Hide       

Knst. fagleder sosionomtjenesten  

Publisert 16.11.2016 12:00 | Endret 17.11.2016 12:55

 Handler om