Vennesla kommune

​Har du lyst til å hospitere i Vennesla kommune?

​Med utgangspunkt i at det høsten 2014 ble inngått en samarbeidsavtale mellom SSHF og Vennesla kommune (den omhandler blant annet avtale om gjensidig hospitering), sender vi ut denne invitasjonen!

Samarbeidsavtalen oppsummerer hensikten med hospiterings-samarbeidet i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:
• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
• Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
• Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Hva kan vi tilby?
I Vennesla tilbys du 3- dagers hospitering hvor du får muligheten til å bli litt bedre kjent med Saksbehandlerteamet samt ulike enheter som utøver tjenester i kommunen. Vi har laget et felles hospiteringsprogram for hospiteringsperioden vi håper du finner interessant.


Saksbehandlerteamet:
Saksbehandlerteamet hadde oppstart september 2011. Vi er 3 saksbehandlere i 100 % stilling organisert under kommunalsjef for helse og omsorg. Vi tildeler tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter.
Vi ivaretar funksjonen som koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenestene.
Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Saksbehandling, tjenestetildeling og samarbeid med enhetene i kommunen.
• Rutiner/prosedyrer ved tildeling av de ulike tjenestene
• Samhandling med SSHF
• Innholdet i en arbeidsdag i Saksbehandlerteamet
• Samarbeid med legesenteret

Enhet for psykisk helse:
Enhet for psykisk helse tilbyr psykiatrisk sykepleie, vi har dagsenter og vi har to bofelleskap tilknyttet vår enhet.
Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Saksbehandlingen innen psykisk helse
• Skillet mellom psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten
• Samhandling med SSHF og rutiner i forhold til PLO meldinger
• Samarbeidet med Solvang, tvangspasientene
• Samarbeidsrutine med Akuttmottak i forhold til oppfølging ved selvmordsforsøk
• Arbeidsform; mye poliklinisk konsultasjoner, men også hjemmebesøk
• Oppfølging og henvisning til utredning/spesialisthjelp
Avslutningsvis blir det en “guidet tur” til boligene.

Venneslaheimen Omsorgssenter:
Vennesla kommune har to Omsorgssentre; Venneslaheimen og Hægelandsheimen. Venneslaheimen er det største omsorgssenteret med 140 ansatte. Vi har 61 langtidsplasser og en egen korttidsavdeling med 12 plasser hvor 2 av plassene er forbeholdt ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Gjennom hospiteringen tilbys du en dag i korttidsavdelingen ved Venneslaheimen.
Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Samarbeid med Saksbehandlerteamet
• De ulike tjenestene som er tilknyttet avdelingen
• Rutiner og prosedyrer ved inn/utskriving
• Samhandling med SSHF
• Samhandling med andre enheter i kommunen
• Innholdet i en arbeidsdag i avdelingen
• Samarbeid med tilsynslegene
• Informasjon om ØHD

Hjemmetjenesten Venneslavegen:
Hjemmetjenesten i Vennesla er delt inn i 3 ulike distrikt; Hjemmetjenesten Venneslavegen, Hjemmetjenesten Sentrumsvegen og Hjemmetjenesten Hægeland/Øvrebø. Gjennom hospiteringen tilbys du en dag i Hjemmetjenesten Venneslavegen som er det største distriktet. Vi utøver tjenestene hjemmesykepleie, hjemmehjelp og vi server trygghetsalarmer.
Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i:
• Innholdet i de ulike tjenestene
• Rutiner og prosedyrer
• Samhandling med SSHF
• Samhandling med andre enheter i kommunen
• Innholdet i en arbeidsdag i hjemmetjenesten
• Samarbeid med legesenteret

Synes du dette høres interessant ut?
- og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!
I Vennesla kommune har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 3 dager hver vår og høst. Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss. Vi gleder oss til å møtes!

Mvh
Kommunalsjef for helse- og omsorg
Ragnhild Bendiksen

Publisert 29.09.2015 13:00 | Endret 29.09.2015 13:01

 Handler om