Pretransfusjonsundersøkelser

Prøvemateriale:
EDTA-fullblod (2 rør).

Prøvetaking:
De fleste pretransfusjonsprøver tas på inneliggende eller polikliniske pasienter i sykehuset. Av og til tas pretransfusjonsprøver i primærhelsetjenesten for å spare pasienten for unødige sykehusbesøk eller ventetid før planlagte transfusjoner.
 
Det er meget viktig at prosedyre for identifikasjon blir fulgt, at prøverøret merkes riktig og at prøverøret signeres som tegn på at prosedyren er fulgt (se prøvetaking). Prøver som ikke oppfyller kravene, blir forkastet.

Om pretransfusjonsundersøkelser

Før transfusjon av blod kreves:

1. ABO- og RhD-typing
 Av sikkerhetsmessige grunner kreves blodtyping i to prøver tatt på forskjellig tidspunkt. Den ene typingen må være i aktuell prøve.

2. Antistoffscreening
Ved denne undersøkelsen påvises eventuelle irregulære erytrocyttantistoffer av betydning for transfusjonen. Pga. faren for dannelse av nye antistoff, skal det ikke gå for lang tid fra prøven til antistoffscreening er tatt og til blodet er transfundert. Antistoffscreeningen er gyldig i fire døgn fra kl. 16.00 prøvetakingsdatoen.

ABO- og RhD-typing og antistoffscreening (Type & Screen) rekvireres. Dersom pasienten er typet i kun én prøve, må kontrolltyping bestilles. Blodbanken sørger for dette for inneliggende pasienter. For polikliniske pasienter, må rekvirenten bestille kontrolltyping.
Når blodtyping er utført i to uavhengige prøver og pasienten har gyldig antistoffscreening, kan blod gis etter dataforlik eller enkel forlikelighetsundersøkelse.

3. Dataforlik eller enkel forlikelighetsundersøkelse
Denne undersøkelsen gjøres for å avdekke ABO-uforlikelighet og tar ca. 10 minutter. 
 
Dersom det påvises irregulære erytrocyttantistoff (positiv antistoffscreening) gjøres:

4. Antistoffidentifisering
Undersøkelsen utføres for å kunne velge ut riktig blod. Av og til er det enkelt å identifisere antistoff, av og til meget vanskelig og tidkrevende. Avhengig av hvilke antistoff vi påviser, kan det være lett eller vanskelig å finne forlikelig blod. Blodbanken vil holde rekvirenten løpende orientert om forventet tidsbruk.

5. Utvidet forlikelighetsundersøkelse
Utføres ved å teste pasientens plasma mot giverblodets erytrocytter og må utføres når irregulære erytrocyttantistoff er påvist. Dersom antistoffet er kjent og det er enkelt å finne forlikelig blod, tar dette minimum en time. 

Svartid:
Type & screen bestilt som rutineprøve i DIPS besvares som hovedregel prøvetakingsdagen.
Type & screen bestilt fra rekvirenter utenfor SSHF besvares som hovedregel innen to virkedager.
Dersom det påvises irregulære erytrocyttantistoff (positiv antistoffscreening), kan det ta lengre tid 

Når det haster, kortes svartidene ned:
Type & screen bestilles som straks- eller hasteprøve i DIPS, alt etter hastegrad. Ved straksprøve, ring blodbanken i tillegg.

Straksprøve: Vi tilstreber svar innen én time etter at prøven er mottatt i blodbanken.
Hasteprøve: Vi tilstreber svar innen to timer etter at prøven er mottatt i blodbanken.

Dersom det påvises irregulære erytrocyttantistoff (positiv antistoffscreening), kan det ta lengre tid.

Blodbestilling:
Se SSHFs prosedyre for bestilling av blodprodukter og pretransfusjonsprøver

Publisert 22.11.2011 13:16 | Endret 06.09.2017 11:50

 Handler om