Serviceerklæring til våre rekvirenter, Laboratorievirksomheten

Erklæringen bygger på den etablerte praksis mellom rekvirenter og Laboratorievirksomheten (LV) vedr. rekvirering, prøvetaking, rådgivning, forsendelse av prøver og rapportering av prøvesvar.

1. Internt i SSHF rekvireres og utføres prøvetaking iht. gjeldende prosedyrer i SSHF. 

2. Eksterne rekvirenter/leger i primærhelsetjenesten (PHT) bestiller tjenester på gjeldende rekvisisjoner og skal i utgangspunktet selv stå for prøvetakingen. Unntaksvis kan pasienter sendes til LV sine poliklinikker i Kristiansand eller Arendal for blodprøvetaking (ikke Flekkefjord)

LV analyserer selv prøver som inngår i eget analyserepertoar, uavhengig av om det leveres rekvisisjon til annet laboratorium. Ved spesielle utprøvinger, pasientforløp og lignende kan LV være behjelpelige med videresending, men dette må da fremgå tydelig fra kliniske opplysninger på rekvisisjon.

LV i Sørlandet sykehus HF kan ikke bistå med prøvetaking og sending av prøver til analyser/laboratorier som ikke er allment akseptert i norsk offentlig helsevesen.

Ved behov for hjelp til prøvetaking gjelder:

a. Kompliserte eller tidkrevende undersøkelser må avtales på forhånd (eks. belastningsundersøkelser).

b. Ring aktuell poliklinikk i Laboratorieavdelingen kontaktinformasjon og avtal tid dersom det skal tas prøver til spesielle analyser, store grupper mennesker eller av pasienter som krever spesiell behandling, eksempelvis pasienter med multiresistente bakterier.

c. Laboratoriene kan kreve at rekvisisjon med alle tilhørende senderekvisisjoner og nødvendig informasjon sendes til Laboratorieavdelingen på forhånd, for så selv å kalle inn pasienten til blodprøvetaking.

3. Ved behov for rådgivning i forbindelse med prøvetaking eller tolkning av prøvesvar, kan leger og andre fagpersoner nås ved å kontakte LV pr. telefon eller epost. Se kontaktinformasjon. Utenfor åpningstid (ved kritisk behov) kan man forsøke å nå LV ved å ringe sykehusets sentralbord.

4. LV mottar prøver fra eksterne rekvirenter via hentetjenesten eller posten. Analyser/undersøkelser som ikke utføres i SSHF blir sendt videre til annet offentlig godkjent laboratorium om mulig. LV står kun for videresending av prøver til offentlig godkjente analyser/undersøkelser. LV analyserer selv prøver som inngår i eget analyserepertoar, uavhengig av om det leveres rekvisisjon til annet laboratorium. Ved spesielle utprøvinger, pasientforløp og lignende kan LV være behjelpelig med videresending, men dette må da fremgå tydelig fra kliniske opplysninger på rekvisisjonen.

5. LV forutsetter at eksterne rekvirenter ivaretar den preanalytiske kvaliteten på prøvene etter gjeldende retningslinjer og informasjon i Laboratoriehåndboka, fra NOKLUS og på rekvisisjonene. Gjensidig kan rekvirenten forutsette at den analytiske kvaliteten på svarene ivaretas etter gjeldende interne og eksterne kvalitetskrav for analysevirksomhet.

6. Som hovedregel avvises prøver som er ufullstendig merket. Dette for å forhindre forveksling av prøver. LV vil også kunne avvise prøver som ankommer laboratoriet etter at ev. holdbarhet som beskrevet i Laboratoriehåndboka, er overskredet. De enkelte fagområdene i LV kan ha forskjellige rutiner for avvisning av prøver.

7. LV kan på faglig grunnlag, både rekvirere ekstra undersøkelser og fjerne undersøkelser. Dette vil være basert på resultater oppnådd ved primærundersøkelse, eller på bakgrunn av tilsendt prøvemateriale og kliniske opplysninger. Det er mulig å reservere seg mot supplerende undersøkelser ved å gi tydelig beskjed i rekvisisjon/bestilling.

8. LV forholder seg til taushetsplikten og sykehusets rutiner for informasjonssikkerhet. Laboratoriene har adgangskontroll og prøvemateriale/pasientinformasjon beskyttes under ev. transport og ved adgangskontroll til laboratoriene.

9. Alle brukere av LVs tjenester har klagerett. Se dine rettigheter som pasient her  og Avviksskjema fastleger og legevakt.docx

10. Behov for ytterligere service må avtales spesielt i egen avtale.

Publisert 20.12.2011 10:54 | Endret 27.03.2017 15:27

 Handler om