Immunitet mot rubella - endret praksis for testing

"Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger"

Land som har eliminert rubella, som Norge, går nå bort fra rutinemessig antistoffmåling hos gravide. Antistoffer måles bare når det er usikkert om kvinnen har fått to doser rubellaholdig vaksine. Folkehelseinstituttet har gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av temaet rubellavaksinering og immunitet / beskyttelse. Dette danner bakgrunn for å vurdere om en tilsvarende endring bør gjøres i Norge. Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

Rubella er eliminert i Norge. Vaksinasjonsdekningen er høy, og det er ikke sett utbrudd eller smitte til gravide på mange år. På denne bakgrunn vil gruppen anbefale at Norge slutter med rutinemessig testing av gravide som har dokumentasjon på to doser rubellavaksine (vaksinasjonskort, SYSVAK-data).

Kvinner som bare har dokumentasjon på en dose eller ikke har dokumentasjon på rubellavaksinering, bør om mulig fanges opp, eventuelt testes og tilbys vaksine før første svangerskap. Gravide med usikker vaksinasjonsstatus bør tilbys testing i svangerskapet og eventuelt MMR-vaksine etter fullført svangerskap (se Anbefaling). Lege / jordmor som rekvirerer blodprøver i svangerskapet som har ansvaret for å vurdere behovet for testing.»


Endring i IHR
Siden det er et mindretall av gravide som skal trenge rubella-testing, har vi etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet fjernet undersøkelsen fra gruppe KG729 Svangerskapstesting i IHR.
Har dere gravide hvor det er indisert må undersøkelsen legges til når det er aktuelt.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Telefon: 38073490

Publisert 05.03.2018 10:00 | Endret 05.03.2018 09:51

 Handler om