Blodkultur

Prøvemateriale:
Generelt tas blodkultur før antibiotikabehandling startes, evt. rett før ny dose gis når konsentrasjonen er lavest. Hvis det er mulig bør blodkulturen tas i begynnelsen av et frostanfall.

Voksne og barn >12 år:

 • Det skal tas 4 flasker (=2 sett), og de deles i ett sett i hver arm. Alternativet er å komme tilbake etter 1-2 timer for å ta sett nr.2.
 • Fra første stikk tas det 1 aerob FA Plus (grønn topp) og 1 anaerob flaske FN Plus (orange topp).
 • Fra neste stikk tas 1 aerob SA (blågrå topp) og 1 anaerob SN (lilla topp). 
 • Flaskene må merkes slik at flasker fra samme venepunksjon hører sammen (I = første sett, II = andre sett).
 • Hvis det bare tas et sett velg FA/FN Plus, hvis en går tilbake for sett 2, ta SA/SN.
 • Det anbefales et prøvevolum på 10 ml/flaske. Vakuumet i flasken tillater større volum, så prøvetakeren må derfor ved synets hjelp avpasse fyllingen.
 • Selv om mindre volumer kan brukes, reduserer volumer på <10 ml muligheten for å oppdage et lite antall bakterier. Volumer >10 ml gir et suboptimalt forhold mellom blod og medium.

Barn <12 år:

  • For nyfødte aksepteres kultur tatt fra nyinnlagt perifert venekateter. Ved kritisk sykt barn eller prøvetaking av nyfødte kan blod fra sterilt innlagt navlevene- eller navlearteriekateter, perifert arteriekateter, sentralt venekateter (CVK) eller intraossøs kanyle også brukes.
  • For PediBacTPlus – barneflasken - er anbefalt volum 4 ml, unntak er nyfødte barn hvor dette kan utgjøre for stort volum til at det er forsvarlig (se tabell under)
  • Det tas rutinemessig 2 blodkultursett av barn ≥3 kg, dvs. 2 punksjoner.
  • Et blodkultursett = blod tatt ved en punksjon. Unntaksvis kan man ta begge flaskene i samme punksjon (for eksempel ved svært vanskelige prøvetakingsforhold).
  • Hvis det bare tas et sett, velg FA(/FN), hvis en går tilbake for sett 2, ta SA(/SN).
  • Riktig type blodkultur rekvireres i DIPS av lege/sykepleier.
  • Kliniker må vurdere å redusere blodvolumet i forhold til angitte retningslinjer når det er nødvendig ut i fra barnets sykdom/tilstand.
Vekt (alder)Totalt blodvolumBlodkultur 1Blodkultur 2Totalt volum% av totalt blodvolum
<3,0 kg, (samt alle nyfødte) 

PedibacT

1-3 ml

 1-3 ml 
3,0 -12,9 kg>200 ml

PedibacT

4 ml

PedibacT

2 ml

6 ml2,2 (max 3 %)
13,0 kg => 12 år>900 mlFA 10 mlSA 10 ml20 ml2,0
≥ 12 år>2200 mlFA/FN 10 mlSA/SN 10 ml40 ml2,0

For utfyllende informasjon, og spesielle prøvetakingsrutiner ved f.eks. endokarditt, se prosedyre her.

Prøvebehandling og forsendelse:
Flaskene skal stå i romtemperatur inntil de hentes/transporteres til laboratoriet. Tiden fra prøvetaking til ankomst laboratoriet bør minimaliseres. Flaskene inkuberes ved Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand, mens Flekkefjord sender sine flasker til Kristiansand.

Alle positive blodkulturer dyrkes ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Feber av ukjent årsak, sepsis, septisk sjokk, akutt primær bakteriemi, fungemi, meningitt, osteomyelitt, artritt, pneumoni, endokarditt osv.

Metode for utføring:
Dyrkning, med foregående inkubasjon i automatisert blodkultursystem Bact/Alert.

Analysetid:
Flaskene inkuberes i 5 døgn før de svares ut negative. Dersom det er oppvekst av bakterier før det, svares det ut fortløpende, og ringes til rekvirent.

Ved mistanke om soppinfeksjon eller endokarditt, inkuberes flaskene i 7 døgn.

Publisert 01.11.2011 09:25 | Endret 09.09.2016 11:21

 Handler om