Enterohemorragisk E.coli (EHEC)

Kombinasjon av dyrkning og PCR-undersøkelse

Prøvemateriale:
Fortrinnsvis prøver på Cary Blair transportmedium. Fæcesprøve uten tilsetning kan brukes om den ikke er mer enn ett døgn gammel (i praksis inneliggende pasienter).
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver som ikke sendes umiddelbart skal oppbevares i kjøleskap til forsendelse kan finne sted. 

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:

  • Blodig (aktuell eller anamnestisk) diaré, alle aldersgrupper

  • HUS, klinisk verifisert eller suspekt.

  • Smitteoppsporing

  • Diaré hos personer i "smitterisikogruppe 1" ("Personer i næringsmiddelindustri som kommer i kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming")

  • Diaré hos barn < 6 år. Alle barn med mer alvorlig symptomatologi, herunder barn som hospitaliseres pga diaré, bør undersøkes. 

Metode for utføring:
Prøven dyrkes på kromogent medium ett døgn. Et sveip (10 - 20 kolonier) av E. coli høstes for PCR undersøkelse på de genetiske markørene, intimin (eae), og shigatoksin 1 og 2 (sxt1/sxt2).
 
Forventet svartid:
2-5 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

Vurdering av funn:
Her dyrkes det fram E. coli av alle typer, uten selektering. PCR utføres så på et utvalg av de E. coli som vokser for å finne genmarkører for EHEC/ EPEC. E.coli undersøkes for genene shigatoxin stx1 og stx2 og intimin (eae). EHEC forutsetter påvisning av shigatoxin. Unntak finnes og det blir gjort vurdering av lege. Dersom kun intimin påvises er funnet forenlig med infeksjon med EPEC (enteropatogen E.coli). Per i dag er både EHEC og EPEC meldepliktig til MSIS.

EPEC kan være diarefremkallende og kan ofte gi langvarig bærertilstand hos barn. Det er IKKE nødvendig med kontrollprøver for EPEC.

Et positivt EHEC funn krever oppfølging ved yrkesrelatert smittefare og når barn går i barnehage. Dette gjelder også familiemedlemmer av disse. For mer informasjon, se www.fhi.no, Smittevernboka kapittel 19.

Oversikt over hvor mange negative kontrollprøver pasient og familie må ha får å være antatt smittefri:

Situasjon

Antall negative kontrollprøver før antatt smittefri 

Yrkesrelatert smittefare (selv smittet) - næringsmiddelvirksomhet, institusjoner

5 om påvist stx2 +/- stx1

3 om påvist stx1 uten stx2

Yrkesrelatert smittefare (familiemedlem smittet)

3

Barnehagebarn - selv smittet

5 om påvist stx2 +/- stx1

3 om påvist stx1 uten stx2

Barnehagebarn - familiemedlem smittet

 3

Første kontrollprøve anbefales minst 48 timer etter at pasienten er blitt symptomfri. Dersom første kontrollprøve er positiv anbefales ny kontrollprøve etter 1 uke. Når pasienten har fått en negativ prøve kan nye kontrollprøver tas med minimum 24 timers mellomrom.

Publisert 28.01.2015 10:00 | Endret 17.11.2015 11:00

 Handler om