Prøvetaking

For å sikre kvaliteten på analyseresultatet er det avgjørende at prøvematerialet er fremskaffet på en korrekt måte. Det er viktig at venepunksjon utføres på riktig måte for å unngå skader og unødvendig ubehag. Prøvetaker må være oppmerksom på forhold som kan påvirke prøvetakingen og kvaliteten av prøvematerialet. For korrekt prosedyre for blodprøvetaking, se Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi

Prøve fra sår til dyrkning må tas etter fjerning av synlig puss. Bruk en tupfer, tørr eller med sterilt saltvann, ikke desinfeksjonsmiddel. Prøven tas fra sårbunnen.

Prøve fra abscesser til dyrkning må tas nær abscessveggen. Midt i abscessen vil mikrobene ofte være døde.

 

Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyr som kanyler, prøveglass, forsendelseshylser, konvolutter med mer kan bestilles fra sykehusene ved bruk av bestillingsskjema som finnes her. Annet nødvendig utstyr må legekontoret skaffe selv direkte fra leverandør. Ta gjerne kontakt med det enkelte laboratorium eller Noklus-konsulent for veiledning.

 

Prøveglasset

Prøveglasset merkes med fullt navn og fødsels- og personnummer med tanke på entydig identifikasjon av pasienten, og dermed god informasjonssikkerhet. Prøver uten merking vil ikke bli undersøkt. Ved elektronisk rekvirering vil nødvendig informasjon stå på etiketten som printes ut og settes på prøveglasset. Her finnes en oversikt over transportmedier og prøveglass til mikrobiologiske undersøkelser.

 

Rekvisisjonen

Prøver kan rekvireres elektronisk via IHR og DIPS, eller ved papirrekvisisjon. Ved bruk av papir-rekvisisjon skal det fylles ut en remisse fra Avd. for medisinsk mikrobiologi som skal følge prøven. Det ønskes en rekvisisjon pr prøvemateriale.

Vi baserer våre valg av undersøkelser og dyrkningsmedier på opplysninger fra rekvirenten.

Rekvisisjonen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Pasientens navn
 • 11-sifret personnummer
 • Kjønn
 • Postnummer og poststed
 • Rekvirentens navn og adresse
 • Prøvematerialet, og evt lokalisasjonen for prøvetaking
 • Ønsket undersøkelse
 • Opplysninger om tidligere innsendte prøver*
 • Kliniske opplysninger**
 • Første sykdomsdag/antatt eksponeringstidspunkt***

  * Kan være nyttig ved f eks sammenligning av antistoffnivå mot en tidligere innsendt prøve.

  ** Er helt avgjørende for vår vurdering av prøven både med tanke på hvilke medier vi velger for dyrkning, hvilke mikrober som vil bli identifisert og resistensbestemt og hvilke vurderinger vi gjør med tanke på valg av undersøkelser.

  *** Spesielt viktig ved rekvirering av serologiske prøver hvor vi i stor utstrekning baserer oss på forventet normal immunrespons.
Publisert 14.04.2011 08:39 | Endret 25.06.2018 11:58

 Handler om