Dyrkning av Vibrio sp.

Prøvemateriale:
Vi ønsker fortrinnsvis prøver på Cary Blair transportmedium. Fæcesprøve uten tilsetning kan brukes om de ikke er mer enn ett døgn gamle (i praksis inneliggende pasienter).
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver som ikke sendes umiddelbart skal oppbevares i kjøleskap til forsendelse kan finne sted. 

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Akutt gastroenteritt med eller uten utenlandsannamnese.
 
Metode for utføring:
Dyrkning på selektiv agar av primærprøve, samt utsed fra anrikningsbuljong.
 
Analysetid:
2 døgn*
 
Vurdering av funn:
Prosedyren omfatter påvisning av Vibrio cholera og V. parahaemolyticus. Som bifunn vil vi eventuelt kunne få vekst av Aeromonas hydrophila, A. caviae, A. sobria og Plesiomonas shigelloides.

*Alle førstegangsfunn av Vibrio blir sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for verifisering og endelig serotyping. Vi sender ut et foreløpig svar med ”Mulig vekst av Vibrio sp.” Det tar vanligvis, ca. 14 dager før svar fra FHI foreligger.

Publisert 10.11.2011 13:44 | Endret 09.03.2015 11:52

 Handler om